Beleidsplan

Beleidsplan Stichting tot Behoud Lutherse Kerk  te Nijmegen

  1. Managementsamenvatting

De Stichting tot behoud Lutherse- Kerk-Nijmegen heeft de ambitie het gebouw (inclusief consistoriekamer en daarboven gelegen ruimten) in stand te houden en ten dienste te stellen van de gemeenschap van de Nijmegen met prioriteit voor de (lokale) Lutherse gemeenschap. Concreet wil de stichting de bezoekers en huurders laten genieten van een unieke ruimte waarin bovendien nog twee rijksmonumenten (het van Deventer-orgel en de kansel) zich bevinden. De stichting beschouwt daarom de beoordeling van bezoekers als het belangrijkste ijkpunt voor het te voeren beleid. Op basis van deze ambitie stelt de stichting zich tot doel jaarlijks op drie kernvelden activiteiten te organiseren, te weten:
– op (para) liturgisch/religieus gebied,
– op maatschappelijk gebied,
– op cultureel gebied.
Om op deze gebieden een aantal concrete doelen (vervat in jaarplannen) te realiseren tracht de stichting de nodige middelen te verwerven voor een jaarlijks sluitende begroting.
Op basis van een analyse van ontwikkelingen en trends, ziet de stichting de volgende uitdagingen om het behoud van de Lutherse kerk Nijmegen te borgen:
– Met respect voor het historische erfgoed van de Lutherse gemeenschap en haar historie, profilering van het gebouw op genoemde drie kernvelden.
– Realisering van ambities in een gebouw dat qua onderhoud en bouwtechnische inrichting (nog niet volledig) daartoe is toegerust.

De stichting denkt zijn ambities te kunnen realiseren via de volgende concrete doelstellingen:
– aandacht voor de toekomstige mogelijkheden tot exploitatie van het gebouw,
– attent zijn op mogelijke nieuwe doelgroepen en daarbij horende activiteiten,
– uitbreiding van het huidige bezoekersbestand met specifieke bezoekers(groepen) met bijzondere verzoeken,
– verdieping en verbreding van het aanbod in verhuur en gebruik met behoud van kwaliteit.
Om deze ambities en doelen te realiseren worden middelen ingezet van zowel financiële, materiële als van personele aard.
Ten behoeve van een zo helder mogelijk beleid, worden concrete (jaar)plannen ontwikkeld met betrekking tot het aanbod, de financiering, de promotie en de uitvoeringsmogelijkheden van activiteiten op de drie genoemde kernvelden.
Tevens worden bestaande contacten geïntensiveerd en waar mogelijk uitgebouwd en er wordt samenwerking gezocht en zo mogelijk gerealiseerd, met groepen en organisaties die werkzaam zijn op, of zeer nauw betrokken zijn bij de drie kernvelden.

Uitwerking
De materiële situatie van de Lutherse Kerk bij een voortgaande afname van activiteiten van de Lutherse Gemeenschap, is aanleiding geweest tot de oprichting van een Stichting tot behoud van Lutherse Kerk.
De stichting is opgericht per notariële akte op 12 september 2019.

Het doel van de stichting is volgens de statuten: het bijeenbrengen van middelen ongeacht hun aard die kunnen dienen tot instandhouding van gebouw en inventaris van de Evangelisch-Lutherse Gemeente aan de Prins Hendrikstraat 79 te Nijmegen.
In bedrijfskundige termen is het doel meer concreet:
– dit voor Nijmegen e.o. belangrijke gebouw met monumentaal interieur als cultureel erfgoed in stand houden voor de inwoners van de stad en de regio Nijmegen,
– de mogelijkheden van het gebouw voor bezinningsmomenten en maatschappelijke en culturele activiteiten verbreden, door samenwerking met instanties die op die gebieden een rol vervullen,
– het faciliteren van specifieke evenementen voor een grote diversiteit aan doelgroepen en culturen van jong tot oud,
– het unieke interieur met twee rijksmonumenten landelijke en regionale bekendheid geven,
– het bevorderen van de orgelcultuur in de regio Nijmegen door het professionele en gevorderde amateur-organisten uit te nodigen om met het Van Deventer-orgel kennis te maken en daarmee bij te dragen aan het behoud van het orgel,
– het verbreden van dit muzikale aanbod door het orgel met andere muzikale elementen zoals koor, andere instrumenten te combineren of deze zelfstandig te laten optreden.

Typering van de stichting

Ideële basis
De stichting werkt vanuit en is gebaseerd op een ideële maatschappelijke grondslag en vertoont de daarbij behorende organisatiestructuur met vrijwilligers en de  sporadische inzet van professionele ondersteuning. Ook de financieringsstructuur vertoont de kenmerken van een stichting wat onder meer inhoudt, dat geen winst wordt beoogd, er geen beloning of salariëring van bestuur en medewerkers plaatsvindt en vrijwilligers een belangrijk deel van de activiteiten onbezoldigd op zich nemen.

Ambitie
De Stichting Lutherse- Kerk Nijmegen heeft de ambitie het gebouw (inclusief consistoriekamer en daarboven gelegen ruimten) met de hulp van vrijwilligers in stand te houden en ten dienste te stellen van de gemeenschap van Nijmegen met prioriteit voor de (lokale) Lutherse gemeenschap. Concreet wil de stichting de inwoners van Nijmegen en van de wijde regio laten genieten van een unieke locatie waarin zich bovendien nog twee rijksmonumenten (het van Deventer-orgel en de kansel) bevinden. Op dit moment richt de stichting zich in samenwerking met andere partijen in het bijzonder op ondersteuning van kansarmen en dak- en thuislozen.

Financiëel beleid
De inkomsten van de stichting  bestaan uit vrijwillige financiële bijdragen van de bezoekers, uit donaties, subsidies, eventuele ad hoc-sponsoring en de opbrengsten van verhuur en van evenementen. De jaarlijkse begroting bedraagt ongeveer 25.000 euro. De stichting heeft geen winstoogmerk. Terwijl  professionalisering in combinatie met vergoedingen wordt nagestreefd, vormt de onbezoldigde personele inzet van vrijwilligers de basis voor een gezonde financiële bedrijfsvoering en voor de continuïteit van het te voeren beleid.
De boekhouding wordt gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Gezien het belang van het te behouden cultureel erfgoed (gebouw en rijksmonumenten) is met succes een beroep gedaan op de status van culturele ANBI.

Bestuurlijke structuur
De stichting heeft een bestuur (samenstelling in oprichtingsakte) bestaande uit vrijwilligers al dan niet met een specifiek individuele deskundigheid. Het bestuur kent uitvoerende cie’s. met een adviesfunctie.
Het bestuur vergadert voltallig een aantal malen per jaar, waarna de bestuursleden individueel dan wel met anderen, een aantal taken op gebied van financiën, onderhoud, PR, beheer, programmering, etc. op zich nemen en uitvoeren.

Huidige activiteiten diensten
De stichting voert een actief beleid voor het behoud van het gebouw en stelt het daartoe gereglementeerd ter beschikking tegen een maatschappelijk acceptabele huurprijs met de mogelijkheid van catering, muzikale omlijsting e.d. Daartoe is er permanente aandacht voor de actualisering en kwaliteitsverbetering van het bestaande verhuuraanbod aan een grote variëteit van bezoekers.
Op historische gronden worden de activiteiten van de Luthers-Evangelische gemeente bijzonder gerespecteerd.
Voor (para) religieuze activiteiten bestaat permanente aandacht
Dat geldt evenzeer voor de al lang bestaande maatschappelijk dienstverlening aan de dak- en thuislozen. Bestaande contacten worden daartoe gestabiliseerd en waar nodig uitgebouwd.
Aan bijzondere evenementen zoals regionale festivals, academische festiviteiten en stadsfeesten verleent de stichting  waar mogelijk en gewenst, ondersteuning. Daartoe worden gemeentelijke en regionale organisaties geattendeerd op de mogelijkheden van speciale uitvoeringen en activiteiten in het gebouw en wordt afstemming met dergelijke initiatieven in Nijmegen gestimuleerd.
Met deze activiteiten hoopt de stichting  de mensen in en buiten de regio te interesseren voor het gebouw met zijn unieke inventaris en daarmee een vaste kern van huurders en bezoekers te creëren.
De stichting beschikt over een informatieve website (www.behoud-lutherse-kerk-nijmegen.nl;) en is actief via twitter en face-book.

Jaarplannen
Het bestuur stelt jaarlijks het activiteiten en onderhoudsprogramma vast voor het daarop volgende jaar met een daarbij behorende sluitende begroting (separaat toegevoegd). De adviescie’s hebben daarbij een belangrijke inbreng. Het streven is om alle activiteiten minimaal kostendekkend te laten zijn.
Belangrijke terugkerende onderdelen in ieder jaarplan zijn:
– mbt de liturgische functie: met prioriteit programmeren van Evangelisch Lutherse diensten en daaraan verwante activiteiten zoals afscheidsdiensten etc.,
– mbt de maatschappelijke functie: met prioriteit de bestaande praktijk van dienstverlening aan dak- en thuislozen verzorgen, toegang verlenen (op afspraak) tot de beide rijksmonumenten en participeren aan gemeentelijke/landelijke herdenkingen zoals de nationale dodenherdenking (4 mei) en de herdenking van het bombardement van Nijmegen i.s.m. de stichting In paradisum.
– mbt de culturele functie: het propageren van een grote diversiteit van culturele activiteiten op het gebied van kunst, muziek, etc. met respect voor de historiciteit van het gebouw en de daaraan verbonden normen en waarden,
-mbt. de gemeentelijke en regionale samenwerking: het geven van vorm en inhoud aan samenwerking met die instanties die voor het welslagen van bovengenoemde functies kunnen worden benut,
– mbt het gebouw: jaarlijks wordt een plan van aanpak vastgesteld binnen de financiële en andere mogelijkheden van dat jaar om de exploitatiemogelijkheden te vergroten om daarmee het gebouw in stand te houden.