Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2020

Bestuur

Stond het jaar 2019 in het teken van de oprichting van de stichting, in het jaar 2020 was het consolideren van de stichting het thema. Door de overheidsmaatregelen rond de covid-pandemie kreeg dit een geheel andere wending dan voorzien en begroot.

Het onbezoldigde bestuur werd in maart 2020 gewijzigd en was daarna samengesteld uit:
A.C. van den Hout (voorz.)
J. B. Val (penningmeester)
T.H.M. Akerboom (secretaris a.i.)
en A. Smits als adviseur voor renovatie en orgel.

De financiële middelen
Hoewel 2020 wat betreft verhuur een rooskleurige start leek te maken kwam de verhuur ven het complex volledig stil te liggen door de overheidsmaatregelen vanwege de covid-pandemie. Daardoor kon niet meer voldaan worden aan aangegane verplichtingen c.q. vaste lasten. Het bestuur deed met succes een beroep op de ondersteuningsmaatregelen van centrale en gemeentelijke overheid. Een plan van aanpak leidde ertoe dat de verhuur van het gebouw binnen de overheidsmaatregelen na de eerste lock-down met enig succes tegen een lagere huurprijs weer ter hand kon worden genomen.

Activiteiten
Conform de doelstelling van de stichting is het gebouw met name binnen de maatregelen zoveel mogelijk gebruikt voor de reguliere bijeenkomsten van de Lutherse Kerkgemeenschap van Nijmegen e.o.
Met respect voor deze oorspronkelijke functie is daarnaast het gebouw in 2020 waar mogelijk verhuurd voor koorrepetities en een enkel concert met het toegestane bezoekersaantal van 30 personen. In het tweede halfjaar heeft ook het Hoger Onderwijs voor Ouderen van de Radboud Universiteit voor een aantal cursussen met een maximale groepsgrootte van 25 personen, met tussenpozen vanwege landelijke coronamaatregelen, gebruik gemaakt van het kerkgebouw.

Mediabeleid
Ten behoeve van de exploitatie vervult de website  www.behoud-lutherse-kerk-nijmegen.nl  een belangrijke functie

         

Verlies- en winstrekening 2020

Baten 2020Begroting 20207-12 2019Begroting 2019
subsidies120007500030005000
verhuur 1100717500206848000
giften 4211300
horeca67950005712500
activiteiten1090
Totaal Baten24107975002665415500
Lasten
restauratie19067500030005000
reg. onderhoud404400018062000
vaste lasten5141900030894250
inkoop1148200050341000
schoonmaak 45020009251000
vergoedingen939350018451500
bestuurskosten519840
alg. kosten  137720001389750
afschrijving    35213434
voorziening (vaste lasten en reg. onderhoud)7000
Totaal   Lasten                                             22405 975002136215500
Saldo              1702    052830

Balans 31-12-2031-12-19
activa
kas 0530
bank9172610
inventaris 11804351
rc elg-zn 578
Totaal
10352
5491
passiva
eigen vermogen 39302228
rc Elg-zn 2422
crediteuren 7000839
Totaal
(Niet uit de balans blijkende
verplichtingen/leningen)
10930

(99790)
5489