Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2020/2021

Bestuur

Stond het jaar 2019 in het teken van de oprichting van de stichting, in het jaar 2020 was het consolideren van de stichting het thema. Door de overheidsmaatregelen rond de covid-pandemie kreeg dit een geheel andere wending dan voorzien en begroot. Datzelfde effect trad op in het verslagjaar 2021.

Het onbezoldigde bestuur werd in maart 2020 gewijzigd en is sindsdien samengesteld uit:
A.C. van den Hout (voorz.)
J. B. Val (penningmeester)
T.H.M. Akerboom (secretaris a.i.)
en A. Smits als adviseur voor renovatie en orgel.

De financiële middelen
Hoewel 2020 wat betreft verhuur een rooskleurige start leek te maken kwam de verhuur van het complex volledig stil te liggen door de overheidsmaatregelen vanwege de covid-pandemie. Daardoor kon niet meer voldaan worden aan aangegane verplichtingen c.q. vaste lasten. Het bestuur deed met succes een beroep op de ondersteuningsmaatregelen van centrale en gemeentelijke overheid. Een plan van aanpak leidde ertoe dat de verhuur van het gebouw binnen de overheidsmaatregelen na de eerste lock-down met enig succes tegen een lagere huurprijs weer ter hand kon worden genomen. In 2021 kon daardoor de ontvangen gemeentelijke ondersteuning worden terugbetaald. Ondertussen blijft de financiële situatie in 2021door de tweede lock-down en ook door de gestegen energiekosten, zorgelijk

Activiteiten
Conform de doelstelling van de stichting is het gebouw binnen de maatregelen zoveel mogelijk gebruikt voor de reguliere 2-weekse bijeenkomsten van de Lutherse Kerkgemeenschap van Nijmegen e.o.
Met respect voor deze oorspronkelijke functie is daarnaast het gebouw in 2020 en in 2021 waar mogelijk, verhuurd voor koorrepetities en een enkel concert met het toegestane beperkte bezoekersaantal. In het tweede halfjaar van 2020 heeft ook het Hoger Onderwijs voor Ouderen van de Radboud Universiteit voor een aantal cursussen met een maximale groepsgrootte van 25 personen, met tussenpozen vanwege landelijke coronamaatregelen, gebruik gemaakt van het kerkgebouw. In 2021 is deze situatie bestendigd met wisselend succes en met weinig inkomsten bij stijgende vaste lasten.

Mediabeleid
Ten behoeve van de exploitatie vervult de website  www.behoud-lutherse-kerk-nijmegen.nl  een belangrijke functie.

 Winst en verliesrekening 2022Rek. 2022Begroting 2022
Baten  
Subsidies02000
verhuur119326000
Giften50 
horeca 0500
Totaal baten119828500
   
Lasten  
Restauratie  
Onderhoud38942000
Vaste lasten35894250
Inkoop 1000
Schoonmaak 500
Vergoedingen  
Bestuurskosten68 
Algem. kosten334750
Afschrijving634 
Vz.o.a. schilderwerk3436 
Afb. rc elg zn 
Voorziening energie 
Totaal lasten119828500
Saldo00

 Balans 202231.12. 2231.12. 21
Activa  
kas00
bank10.2956198
inventaris0 634
rc elg-zn pmpm
Totaal 10.2956832
   
Passiva  
eigenvermogen 5332 5332
voorz. Onderhoud en Energie 49631500
Totaal 102956832

 Winst- en verliesrekening  2021Rek. 2021Begroting 2021Rek. 2020
Baten   
Subsidies-7000200012000
verhuur9894600011007
Giften50 421
horeca 500679
    
Totaal baten294485002417
    
Lasten   
Restauratie  1906
Onderhoud6702000404
Vaste lasten469642505141
Inkoop 10001148
Schoonmaak 500450
Vergoedingen  939
Bestuurskosten68 519
Algem. kosten4847501377
Afschrijving546 3521
Vz.o.a. schilderwerk-7000 7000
Afb. rc elg zn578  
Voorziening energie1500  
    
Totaal lasten1542850022405
    
Saldo140201702

       

  Verlies- en winstrekening 2020

Baten 2020Begroting 20207-12 2019Begroting 2019
subsidies120007500030005000
verhuur 1100717500206848000
giften 4211300
horeca67950005712500
activiteiten1090
Totaal Baten24107975002665415500
Lasten
restauratie19067500030005000
reg. onderhoud404400018062000
vaste lasten5141900030894250
inkoop1148200050341000
schoonmaak 45020009251000
vergoedingen939350018451500
bestuurskosten519840
alg. kosten  137720001389750
afschrijving    35213434
voorziening (vaste lasten en reg. onderhoud)7000
Totaal   Lasten                                             22405 975002136215500
Saldo              1702    052830