Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2019 (1 juli- 31 december)

Oprichting
Het jaar 2019 stond in het teken van de oprichting van de stichting en het passeren van de stichtingsakte.

Het bestuur werkt onbezoldigd en was in 2019 samengesteld uit:
A.C. van den Hout (voorz.)
J. B. Val (penningmeester)
G. Alofs  (secretaris)
T.H.M. Akerboom (lid)
A. Smits (adviseur orgel)

De financiële middelen
Uit het financiële overzicht blijkt dat veelbelovende stappen zijn gezet met de verhuur en exploitatie van het gebouw.
Bovendien zijn na een succesvolle renovatie aan daken en de toren,  door zelfwerkzaamheid belangrijke verbeteringen aan het gebouw aangebracht.

Activiteiten
Conform de doelstelling van de stichting is het gebouw met name gebruikt voor de reguliere bijeenkomsten van de Lutherse Kerkgemeenschap van Nijmegen e.o.
Met respect voor deze oorspronkelijke functie is daarnaast het gebouw in de laatste maanden van 2019 met succes verhuurd voor koorrepetities, bijeenkomsten van verenigingen en gezelschappen.  

Mediabeleid
Ten behoeve van de exploitatie is een website opgezet;  www.behoud-lutherse-kerk-nijmegen.nl  

Verlies en winstrekening tweede halfjaar 2019

Baten         Begroting 2020          2de halfjaar 2019        begroting 2019

subsidies              75000                            3000                           5000

verhuur                17500                          20684                           8000

giften                                                          1300

horeca                  5000                               571                            2500

activiteiten                                                 1090

Totaal                 97500                           26654                          15500

Lasten

restauratie         75000                           3000                              5000

onderhoud           4000                           1806                             2000

vaste lasten          9000                           3089                              4250

inkoop                   2000                           5034                              1000

schoonmaak         2000                              925                             1000

vergoedingen        3500                           1845                             1500

bestuurskosten                                          840

alg. kosten            2000                            1389                               750

afschrijvingskosten                                  3434

Totaal                  97500                          21362                           15500

Saldo                            0                          5283                                     0